Tamadun Islam Di Zaman Sahabat Rasul s.a.w.

Zaman para sahabat

Profesor Ali dalam bukunya A Study of Islamic History mengambarkan tentang sejarah perkembangan tamadn islam zaman khulafa al-Rasyidin seperti berikut. Institusi khalifah bermula dengan perlantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah sebagai ketua negara islam. Pemilihan ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh umat islam. Rasulullah tidak menamakan seorang pun sebagai pengganti untuk memimpin umat islam selepas baginda wafat. [1]Ini merupakan satu masalah yang besar ketika itu. Umat islam ketika itu terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu golongan Ansar menyokong Sa’ad bin Ubadah, golongan Muhajirin menyokong Abu Bakar al-Siddiq dan golongan Bani Hasyim mencadang Ali bin Abi Talib. [2]

Walaubagaimanapun perpaduan umat islam tetap terpelihara. Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Ia diperkukuhkan lagi dengan lafaz(bai’ah) dalam himpunan ramai dimasjid Madinah.

Sistem perlantikan
Sistem perlantikan khalifah sebagai menarik. Ini kerana terdapat dua perringkat lantikan. Pertama perlantikan khalifah yang baru dan lafaz taat setia dari semua para sahabat. [3]Seseorang khalifah yang terpilih biasanya dicalonkan oleh seorang atau lebih daripada sahabat. Majlis Syura mencalon dan melantik secara langsung dan sebulat suara.
Sesiapa sahaja didalam Majlis Syura boleh menyanggah sebarang pencalonan. Tetapi ia mesti menerima keputusan majority. Jika terdapat ahli yang tidak menyetujui perlantikan ia mesti mengangkat lafaz ikrar bersama. Sistem perlantikan kulafa al-Rasyidin menampak satu kecenderungan. Iatu kecenderungan yang lebih berbentuk demokrasi dan republik. Di mana sentimen perkauman dapat dihapuskan.

Tugas khalifah
Tugas utama khalifah ialah berfungsi sebagai Ketua Negara Islam melalui system perlantikan yang telah dibincangkan terlebih dahulu. Ia bebas dari sebarang kawalan dalam perlembagaan atau badan politik. Namun demikian tidak bererti ia bebas dari melakukan sesuka hati dan mempunyai kuasa yang tidak tebatas. Kerana Al-Quran dan sunnah adalah merupakan panduan yag membimbing dan mengawal segala tindakan khalifah. Khulafa al-Rasyidin amat bebeza dari Rasulullah s.a.w. dari satu aspek iaitu mereka tidak mempunyai tugas-tugas kerasulan Namun demikian mereka mempunyai tugas keagamaan yang tersendiri(menjadi imam didalam sembahyang, membaca khutbah). Mereka juga bertugas sebagai ketua panglima tentera. Mereka bertanggungjawab melantik penglima-panglima tentera dan menghantar pesukan-pasukan tentera keluar negeri untuk menentang musuh-musuh islam. Kadang-kadang mereka sendiri yang memimpin tentera apabila berperang. Sepertimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar dalam peperangan Qadisiyah. [4]
Majlis Syura adalah tempat rujukan kepada khulafa al-Rasjidin sebelum mendapat seuatu keputusan penting seperti pemilihan panglima-panglima tentera dan serangan-serangan keatas musuh. Mereka sekaligus berfungsi sebagai hakim atau kadi. Diperingkat wilayah jawatan hakim disandang gabenor-gabenor yang dilantik oleh mereka. Dizaman khulafa al-rasyidin antara tugas kehakiman dan pentadbiran tidak pernah dipisah bagi melaksanakan keadilan. Tetapi mulai zaman Umar perpisahan antara jawatan pentadbiran dengan jawatan kehakiman terpaksa dilakukan. Segala-galanya berpunca dari pertambahan keluasan wilayah-wilayah islam yang menyebabkan betambahnya beban dalam kadar diluar keupayaan bagi menghauskan jawatan itu disandang oleh gabenor. Jesteru itu beberapa hakim atau kadi telah dilantik oleh Umar untuk mengatasi masalah ini. [5] Khulafa al-Rasyidin juga mempunyai tanggungjawab untuk menyelia dan menguus pemungutan hasil dalam negeri, pembinaan infranstruktur seperti pembinaan hasil tali-tali air dan sebagainya. Dalam banyak hal Khalifah Abu Bakar dan Umar kerapkali berbincang terlabih dahulu dengan Majlis Syura sebelum melakukan esuatu tindakan. [6]

Tugas Majlis Syura
Majlis Syura adalah merupakan satu badan perundingan yang dianggotai oleh para sahabat Rasulullah yang terdekat. Majlis inilah yang menjadi badan penasihat apabila dirujuk oleh Khalifa al-Rasyidin dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran negara Islam. Penubuhanya adalah sebagai pematuhan kepada perintah al-Quran sendiri. Diantara ayat yang menjelaskan hal ini ialah :

“ maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah meeka menjauhkan diri dari sekeliling mu. Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulat tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesunguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. [7] Merujuk kepada kepada Majlis Syura bukan ahaja dilakukan oleh khulafa al-Rasyidin, malah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. yang dari masa ke semasa sentiasa mendampingi para sahabat etianya dan berunding dalam banyak perkara dalam melakukan suatu tindakan khususnya perkara yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran.

Didalam penubuhan Majlis Syura dijelaskan oleh Profesor K Ali tidak terdapat sebarang formula. Juga tidak mempunyai atu jumlah tetap tentang jmlah ahlinya. Biasanya golongan sahabat Muhajirin menjadi teas kepada Majlis syura dan diserrtai juga oleh sahabat dari golongan ansar. Malah sesiapa juga boleh menjadi ahlinya Berdasarkan keperluan semasa. Dimana pernah dikatakan rakyat biasa dan tetamu yang menziarahi Madinah pernah diundang untuk menyertai mesyuarat majlis tersebut. Mesyuarat diadakan dimasjid Nabawi. Apabila ia hendak diadakan pengumuman disampaikan kepaa semua ahli majlis tersebut. [8] Nasihat Majlis Syura diutamakan oleh Khulafa al-Rasyidin dalam melaksanakan pemerintahan dan pentadbirannegara Islam khusus didalam meilih panglima tentera, gabenor, pegawai kanan, kadar ckai yang harus dikenakan, jawatan-jawatan baru yang harus diwujudkan dan sebagainya. [9] Majlis Syura sama sahaja kedudukanya dengan khalifah dari segi syariah dimana mereka berada dibawah titah perintah al-Quran dan Sunnah. [10]

Pentadbiran Wilayah
Umar disifatkan oleh Profesor K. Ali sebagai pengasas pentadbiran politik negara Islam dalam erti kata yang sebenarnya. Dibawah pemerintahannya negara Islam dibahagikan kepada lapan wilayah untuk memudahkan pentadbiran iaitu Mekah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestine. Setiap wilayah ini diketuai oleh seorang gabenor yang menjalankan tugas yang sama sepertimana yang dilakukan oleh Umar di Madinah.

Pegawai-pegawai lain juga dilantik diwilayah-wilayah tersebut dibawah penyelian gabenor. Setiap pegawai yang dilantik seperti Amil untuk memungut hasil negara diberikan senarai tugas dan tanggungjawab serta batas-batas kekuasaan masing-masing. Harta mereka disenaraikan oleh gabenor untuk mengelakan penyelewengan kuasa rasuah dan sebagainya. jika setelah memegang jawatan itu dalam jangkamasa tertent didapati harta mereka luar biasa jumlahnya ia akan dirampas oleh Umar. Umar pernah merampas harta Abu Hurairah dan Amru bin As. [11]Kadi yang dilantik oleh Umar ditetapkan jumlah gajinya dan ditetapkan juga tugas-tugasnya disamping sebagai hakim dan pengurusan pentadbiran kehakiman, ia juga mengurushan urusan wakaf seperti masjid, madrasah dan sebagainya. Terdapat jawatan lain dizaman Umar iaitu kitab Al-Diwan dan Sahib Baitulmal, yang pertam menguruskan teatera dan kedua menguruskan kewangan.

Polis
Tanggungjawab memelihara keselamatan awam negara Islam atau tugas-tugas polis dipikul besama oleh masyarakat awam secara umum. Namun demikian, Umar telah memperkenalkan pasukan kawalan malaam dan rondaan. Dizaman pemerintahan Ali system polis diperkenalkan. [12]

Tentera
Dizaman khulafa al-Rasyidin tentera terbahagi kepada beberapa bahagian seperti pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki, pasukan perkhidmatan, pasukan peninjau dan peninjau sayap belakang Seorang ketua kumpulan dilantik bagi setiap sepuluh orang tentera. Dari segi persenjataan pula tentera Islam dizaman khalifah al-Reasyidin memakai perisai, pedang dan lembing atau tombak dan panah. Pasukan berkuda memakai baju besi dan topi besi Pasukan berjalan kaki memakai seluar dan kasut sepeti orangAfghanistan dan Punjab. Dijelaskan oleh Profesor K. Ali pakaian tentera eropah pada hari ini menirru pakaian tentera Islam dizaman Khulafa al-Rasyidin. Semasa peperangan gendang digunakan. Pusat-pusat kem tentea yang terbesar di zaman khulafa al-Rasyidin ialah Basrah, Kufah, Fustat, Qairawan dan Mansurah. Khulafa al-Rasyidin juga berusaha bagi memberikan segala kemudahan bagi keselesaan tentera Islam. [13]Perhatian khusus diberikan bagi memastikan kesihatan tentera Islam berada diparas yang memuaskan. Brek tentera Islam dikatakan luas dan selesa dan dibina ditempat-tempat yang terjamin kesihatan alam sekitar. Setiap tentera diletakan dibawah jagaan doctor untuk menjaga kesihatanya. Tentera Islam pada masa itu dibayar gaji dari zakat dan cukai. 600 dirham adalah gaji purata bagi seorang tentera dalam masa setahun. Keluarga tentera uga diberikan makanan, pakaian dan kasut percuma. Selepas berlaku sesuatu perperangan harta rampasan peperangan juga dibahagikan kepada mereka iaitu 4/5. [14]


Tentera laut
Semenanjung tanah arab sebelum kedatangan Islam lagi amat masyhur sebagai pusat perdagangan antarabangsa, yang menjadi perantara antara eropah dengan timur. Dari segi geogrfi sendiri menunjukan ia dikelilingi oleh laut Merah, Laut hindi dan Teluk Parsi. Bangsa arab kesimpulanya adalah bangsa perdagangan dan pelayaran. [15]
Terbukti bahawa masyarakat arab telah pun menguasai laut sekaligus menguasai ilmu pelayaran. Dilaporkan K. Ali bahawa umat islam telah dinasihatkan oleh Rasulullah s.a.w. supaya berhijrah keHabsyah dalam tahun ke-6 setelah seruan islam dijalankan oleh Rasulullah s.a.w. yang berjumlah 15 orang itu, tiba ke Habsyah melalui jalan laut ialah menumpang dua kapal dagangan arab yang kebetulan hendak beniaga ke Habsyah.

Dizaman khulafa al-Rasyidin wilayah Islam semakin bertambah luas sampai keMesir, seluruh teluk Parsi dan sebagainya. Dizaman merekalah umat Islam menguasai pelabuhan seprti Oballah di teluk Parsiyang sibuk disinggahi oleh pedagang yang membawa barang dagangan ke India dan China. Begitu juga umat Islam kemudianya menguasai laut merah laut Mediterranian. Untuk meluaskan lagi menentang kekuasaan Rom dan sebagainya.

Pada mulanya Umar sendiri enggan untuk menggunakan angkatan tenteranya melalui laut untuk menewaskan tentera Rom yang menguasai laut ketika itu. Cadangan itu pernah dikemukakan oleh Mua’wiyah ketika menjadi gabenor di Syria dan menghadapi serangan tentera Rom dari laut.

Tetapi Umar mengubah fikiranya apabila negara islam memerlukan bekalan makanan dari Mesir. Jalan darat bukan sahaja jauh tetapi memakan masa yang amat panjang. Oleh itu beliau telah menggali terusan sejauh 69 batu dari sungai Nil ke Laut Merah. Sebanyak 20 buah kapal boleh belayar diterusan tersebut membawa makanan dari Mesir ke laut Merah dan sampai di Madinah dengan selamat.

Dilaporkan oleh Profesor K. Ali bahawa serangan tentera Islam melalui laut buat pertama kali dilancarkan dibawah pemerintahan Unar yang diketuai oleh al-Ala bin al-Hadrami, menentang tentera Parsi. Tetapi serangan laut ini dilakukan tanpa mendapat restu dari Umar. Zaman penguasaan laut tentera Islam dalam erti kata yang sebenarnya bermula dalam masa pemerintahan Osman. Panglima laut Islam yang pertama ialah Abdullah bin Qays Harith yang pernah melancarkan 50 serangan keatas beberapa sasaran tentera Rom. [16] Serangan tentera Islam selanjutnya dilancarkan oleh Muawiyah dan Abdullah yang melancarkan serangan keatas Cyprus dalam tahun 28H dan laut Mediterranian secara beransur-ansur dapat dikuasai oleh Islam. Hakam telah dilantikoleh sebagai Osman sebagai gabenor di Bahrain dan diarahkan supaya menyediakan kelengkapan angkatan tentera laut untuk menyerang India. Beberapa pelabuhan India telah diserang oleh beliau seperti Thana, Bahroch dan sebagainya. Mughirah bin Abi al-As telah diutuskan mengelepai satu pasukan tentera laut untuk menyerang Dabul pelabuhan Sind. [17]

Keadaan Sosial
Khulafa al-Rasyidin menjadi contoh dan teladan yang terbaik dizaman mereka. Kerana mereka hidup dalam keadaan sederhana dan jujur Mereka tidak mempunyai istana dan bangunan pemerintahan atau pentadbiran. Mereka tinggal didalam rumaha yang kecil dan bekerja sendiri untuk mencari rezeki. Mereka tidak memakai pengawal keselamatan sehingga ada diantara mereka yang mati ditikam. Mereka tidak berasa malu untuk melakukan kerja kebajikan dan bercampur gaul dengan masyarakat biasa. [18] Pintu rumah mereka sentiasa terbuka untuk menerima pengaduan eluruh rakyat tanpa mengira miskin, kaya, cantik, berpangkat, hodoh atau hina. Mereka hanya mengambil sedikit sahaja dari baitulmal untuk kegunaan mereka. Hati mereka dikhususkan untuk beribadat dan berbakti kepada Allah. Mereka berpakaian dalam keadaan yang paling simple. Pakaian orang arab Badwi ialah memakai pakaian yang berjubah panjang dan tali pinggang yang diperbuat daripada kulit. Pada jubah mereka terdapat bulu unta. Dimedan peperangan mereka memakai serban sepertimana yang dipakai oleh kebanyakan orang arab. [19] Kedudukan wanita dizaman al-Rasyidin amat mulia dimana mereka amat berhak untuk mewaisi harta ibu bapa dan suami. Mereka juga diberi hak untuk menerima atau menolak calon suaminya. Mereka juga bebas bergerak dalam masyrakat dalam keadaan memelihara akhlak Islam seperti menutup aurat dan sebagainya malah mereka turut serta dalam peperangan. Poligami dikatakan wujud tetapi dalam keadaan yang terhad. [20] Sistem perhambaan terus menerus dihapuskan dizaman khulafa al-Rasyidin.


Pentadbiran cukai
Sumber pendapatan negara Islam dizaman khulafa al-Rasyidin adalah sama dengan zaman Rasulullah s.a.w. yang bergantung kepada zakat, jizyah, kharaj, ghanimah dan fay. Hasil pendapatan negara dizaman Rasulullah dan Abu Bakar tidaklah sebesar mana. Tetapi dizaman Umar pendapatan negara bertambah besar dalam kadar yang amat pesat sekali yang tidak dapat dihabiskan. Jesteru itu sati system pemungutan hasil diperlukan untuk mengemaskinikan pentadbiran hasil pendapatan negara.

Sejak itu Umar memberikan perhatian yang khusus dan serius didalam pentadbiran pemungutancukai berdasarkan prinsip-prinsip yang telahdigariskan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Jenis cukai yang baharu juga telah diperkenalkan oleh Umar seprti Usyr. Ia adalah sejenis cukai yang dikenakan kepada saudagar-saudagar yang bukan beragama Islam. Kadar yang dikenakan ialah 10% keatas barang dagangan mereka. [21]

Baitulmal
Hailani Muji Tahir didalam bukunya Baitul Mal : Institusi Kewangan Negara Islam, menjelaskan bahawa institusi kewangan Islam Dalam bentuk Baitul Mal secara rasmi dtubuhkan pada zaman pemerintahan Umar. Ini tidak pula beerti bahawa dizaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak terdapat sebarang institusi kewangan. Sebenarnya ecara tidak rasmi institusi kewangan dalam bentuk baitul mal telah wujud dizaman Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar. Tetapi Baitul Mal dalam erti kata yang sebenarnya belum lagi wujud kerana hasil negara Islam belum berkembang. [22]

Dimana kita dapati sumber pendapatan negara dalam bentuk zakat, jizyah dan lain-lainya tidak disimpan lama. Dalam erti kata lain pendapatan negara Islam dizaman
Rasulullahs.a.w. dan Abu Bakar dibelanjakan sepenuhnya tanpa ada lebihan. Inilah faktor terpenting mengapa institusi kewangan dalam bentuk. Baitul Mal tidak timbul dizaman mereka. [23]Pengluasan jajahan takluk Islam begitu mendadak sekali dizaman Umar disegenap penjuru alam. Implikasi dari penaklukan ini mendatangkan hasil dalam bentuk wang. Bagi melicinkan pentadbiran negara Islam cadangan telah dikemukakan oleh Khalid bin Walid kepada Umar agar menubuhkan satu institusi kewangan negara yang bertanggungjawab menguruskan harta negara Islam. Pada masa itu perbendaharaan ini dikenali sebagai diwan dan khazanah yang kemudianya dikenali sebagai Baitul Mal.

Institusi Baitul Mal kemudianya berkembang luas sehingga setiap wilayah Islam menubuhkan Baitul Mal sendiri sebagai cawangan Baitul Mal yang yang berpusat diMadinah. Sejak itulah Baitul Mal berfungsi sebagi agen yang menguruskan harta negara Islam dan membelanjakan untuk kepentingan rakyat dan negara Islam selaras dengan akidah, syariah, dan akhlak. [24]


Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

P: 04-9882701
H: 013-4006206
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com