Tamadun Islam Di Zaman Nabi s.a.w.

TAMADUN ISLAM DI ZAMAN RASULULLAH S.A.W.

Pengenalan Kepada Sejarah Islam
Wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad sewaktu 40 tahun. Sejarah Islam yang lama telah menceritakan bahawa pada satu malam dalam bulan Ramadhan, Malaikat Jibril telah datang kepada Muhammad semasa baginda sedang tidur dalam sebuah gua bernama Hira' dan berkata: "Bacalah!" Muhammad berasa keberatan dan sebanyak 3 kali Malaikat tersebut hampir merimaskan Muhammad sehingga baginda berkata: "Apa yang hendak dibaca" Kemudian malaikat berkata: "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya".Ini ialah perkataan Arab yang bermaksud "bacalah", dan digunakan untuk menggambarkan kitab yang mengandungi wahyu-wahyu yang dipercayai oleh umat Islam bahawa diturunkan oleh Allah untuk Muhammad1[1]. Selepas wahyu yang pertama, Muhammad menerima banyak lagi wahyu, yang kemudiannya disebarkan kepada para penduduk di tempat kelahirannya. Dia menyeru mereka untuk membuang kepercayaan dan perbuatan mereka menyembah berhala-berhala dan mempercayai Tuhan yang yang esa dan universal. Muhammad dilahirkan di sebuah kawasan lembah di Makkah yang bernama Hijjaz di Barat Arab pada tahun 571 M. Pada ketika itu, semenanjung Arab berada pada margin dunia yang bertamadun, iaitu empayar Byzantin dan Parsi tetapi tidak mengarah kepada keduanya. Di bahagian barat daya, kawasannya adalah lembah yang subur, pertanian dan pembandaran membangun sejak zaman dahulu lagi. Namun begitu, bahagian yang paling penting di Tanah Arab termasuk tanah gurun yang gersang, ditambah pula dengan kolam-kolam air dan dilintasi dengan beberapa jalan untuk kafilah-kafilah. Kebanyakan populasi di sana ialah golongan nomad yang memelihara binatang ternakan, menyerang kaum yang bersaing dan penduduk di kawasan lembah dan sempadan kawasan mereka. Sesetengahnya hidup dengan bercucuk tanam, di beberapa kawasan yang sesuai. Ada juga yang menjalankan aktiviti perdagangan apabila terdapat acara-acara di luar kawasan yang menyedarkan tentang minat dalam laluan perdagangan trans-Arabian2. Terjadinya semula konflik antara Byzantin dan Parsi, sikap angkuh sesama kaum di Timur Tengah., selepas lebih satu abad dalam keadaan aman, tiba masanya kedua empayar menjadi sangat aktif dalam dan berhampiran Arab semasa abad ke-6. Beberapa bandar kecil terletak dalam kesesakan yang berlalu melepasi Arab, antara dunia Mediterranean dan Timur. Satu daripada bandar-bandar ini ialah Makkah, asalnya ditubuhkan oleh orang Arab selatan, kemudian didiami oleh kaum Arab berbangsa Quraisy. Penduduk-penduduk semenanjung Arab mempunyai literasi bahasa yang biasa dan kaya dengan puisi-puisi, yang membantu mereka membina identiti mereka. Tetapi mereka tidak mempunyai peraturan politik sendiri dan kepercayaan mereka tentang agama masih keliru, menyembah banyak tuhan yang mereka percaya berada di bawah suatu kuasa yang agung dipanggil Allah. Mereka diperkenalkan dengan agama-agama lain, terdapat koloni Kristian dan Yahudi. Sesetengah orang Arab bertukar agama seperti agama mereka. Selebihnya menjadi tidak puashati dengan penyembahan berhala oleh kaum mereka tetapi mereka tidak juga berpuashati dengan kepercayaan Kristian dan Yahudi. Mereka dikenali secara tradisi Arab sebagai Hanif.
Seruan Muhammad di Makkah mula mendapat perhatian, pada mulanya dari kaum keluarganya sendiri, kemudian menjadi kumpulan yang lebih luas. Selepas beberapa lama, mereka mendapat penentangan daripada kaum mereka yang mendakwa bahawa Muhammad membawa seruan yang menentang kepercayaan dan minat mereka. Tekanan dalam pelbagai bentuk dan penyiksaan secara fizikal digunakan ke atas pengikut-pengikut Muhammad untuk melemahkan pegangan mereka. Hubungan antara Nabi Muhammad dan penduduk setempat menjadi semakin buruk sehingga sesetengah pengikutnya mengambil keputusan untuk berhijrah ke Ethiopia.
Pada tahun 622 M, kira-kira 13 tahun selepas kenabian, Muhammad telah membuat perjanjian dengan wakil dari Yathrib, sebuah bandar lain di Hijaz iaitu kira-kira 280 batu ke utara Makkah. Penduduk Yathrib bersetujuan menyambut kedatangan Muhammad di kalangan mereka, menjadikannya sebagai pengadil dan untuk mempertahankannya dan para pengikut lain dari Makkah sepertimana mereka dapat mempertahankan diri mereka. Muhammad telah menghantar 60 keluarga dari Makkah yang telah menyertainya ke Yathrib. Muhammad sendiri akhirnya telah mengikuti mereka pada September 622.
Di Makkah, Muhammad telah menyeru sendiri tentang kepercayaan baru, menentang pemerintah yang tidak mengambil hirau tentang seruannya dan memusuhinya. Di Madinah, Muhammad adalah ketua negara yang pertama, kemudian menjadi pentadbir dan mewujudkan kuasa politik dan ketenteraan serta keagamaan. Peranan yang baru ini adalah digambarkan dalam pengajarannya dan aktiviti-aktiviti Muhammad sendiri, juga dalam bentuk wahyu yang perolehi untuk memimpin masyarakatnya. Ayat Makki’ah dalam al-Quran, menekankan tentang persoalan etika fahaman manakala ayat Madan’iah membicarakan tentang perkara-perkara politik dan undang-undang, berdasarkan masalah yang berlaku setiap hari dalam masyarakat Islam yang menjadi negara Islam selepas penghijrahan3.
Selama 10 tahun selepas Hijrah, Rasulullah telah meneruskan ke atas masyarakat Islam dengan peperangan dan memimpin mereka pada tahun 630. Makkah telah ditakluk dan dibawa ke dalam jajahan Islam. Pada 8 Jun 632, Rasulullah telah meninggal dunia selepas mengalami tempoh sakit yang pendek. Dia telah berjaya membuat pencapaian yang hebat. Dia telah membawa agama Islam yang suci dan tinggi darjatnya kepada penduduk barat Arab.Dia juga membawa kepada orang-orang yang beriman kitab yang mengandungi wahyu yang kekal sehingga akhir zaman sebagai panduan hidup umat Islam. Rasulullah juga telah mewujudkan komuniti baru dan negara baru yang tersusun, mempunyai sistem ketenteraan yang baik, kuasa dan prestij yang menjadi faktor yang terkenal di Tanah Arab.ISTILAH-ISTILAH TAMADUN.
Perkataan tamadun telah menjadi satu istilah lumrah yang diguna pakai oleh golongan tertentu. Namun begitu, ada para sarjana menggunakan istilah-istilah lain yang seerti dengan tamadun. Istilah-istilah tersebut akan dikemukan ia;
Menurut Bahasa Arab:
Istilah Umran. Perkataan umran berasal dari kata akar "amara"4. Ianya di kemukakan oleh Ibnu Khaldun yang memberi pengertian bahawa kawasan tanah di mana sekumpulan masyarakat yang tinggal menetap di suatu tempat itu dalam keadaan yang berkembang subur lagi makmur, di sebalik kawasan kering atau terbiar. (Zakaria Hashim Zakaria th.1970) Di samping istilah diatas, Ibnu Khaldun juga telah menggunakan istilah Hadharah. Berasal dari kata "hadara", "yahduru", "hadratan" yang memberi maksud suatu wilayah yang mengandungi aspek-aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berdasarkan ajaran Islam di kalangan mereka apabila dibentuk kehidupan bernegara dengan kota pertahanannya serta kehidupan secara kolektif yang tersusun. ('Uthman El Muhammady, th. 1989) Menurut Malek Ben Nabi dalam Abd. Latif Muda (1983) mengatakan bahawa istilah hadarah mengandungi dua pengertian iaitu:
Pengertian secara objektif iaitu suatu himpunan fenomena kemajuan dalam bidang kesusasteraan, teknik, keilmuan dan undang-undang yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi dalam sesuatu masyarakat.

Pengertian secara subjektif iaitu suatu peringkat perkembangan kehidupan manusia yang tinggi yang berlawanan dengan kehidupan liar atau ganas.
Walau pun kedua-dua istilah tersebut nampak perbezaan maksud dan huraian tetapi menurut M.A.J Beg mengatakan bahawa perkataan umran dan hadarah adalah boleh dipadu bersama.

Istilah Madaniah. Istilah ini di ambil dari kata akar "madinah" yang bermaksud "bandar". Ianya wujud pertalian erat dengan perkataan inggeris "civilization" yang bermaksud "tamadun muncul berkembang di bandar-bandar". Istilah ini telah dikemukakan oleh seorang sarjana pada abad ke 20 yang bernama Farid Wajdi mengatakan bahawa Madaniah ialah suatu peringkat yang tinggi dalam kehidupan kebendaan sesebuah masyarakat yang jelas kelihatan dalam aspek pembangunan, perancangan, dan penyusunan bandar serta penyediaan kemudahan infrastruktur. (M.A.J. Beg) .Istilah Tamadun. Menurut kamus Dewan Edisi Baru (1989) mengatakan bahawa tamadun itu adalah suatu keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik, dan yang tinggi peradabannya.

Istilah ini juga diutarakan oleh Jurji Zaidan, di mana mengatakan bahawa tamadun itu ialah sekumpulan bibit dari masyarakat yang dicirikan oleh kehidupan kota dan senibina yang berupa tugu-tugu peringatan dan suatu sistem rekod-rekod yang nampak berdasarkan nota bertulis. (M.A.J.Beg. th. 1987:7) .Menurut Uthman El Muhammady mengatakan bahawa perkataan istilah "tamadun" ialah berasal dari kata "maddana" yang bererti membina sesuatu bandar atau sesuatu kota, atau seorang/ masyarakat yang mempunyai peradaban. Justeru itu perkataan "madinah" yang berasal dari mufrad "dana" bererti meminjam/ berhutang. Jika dari kata "din" bererti kalimat agama. Syarak bahawa tamadun itu ialah mencerminkan aspek penduduk kota yang memiliki masyarakat yang tersusun dengan peraturan-peraturan yang tertentu. Ia maju kehadapan dari segi kebendaan berbanding dengan hidup sederhana di kalangan orang Arab Badwi.

TAMADUN ISLAM DI ZAMAN RASULULLAH
ASAS-ASAS TAMADUN.Kecemerlangan ketamadunan seseorang atau ummah tidak akan terlaksana, jika tidak dipraktikkan dengan asas-asas pembinaan tamadun5. Asas-asas pembinaan tamadun Islam amat berbeza dengan kebudayaan dan peradaban lain kerana Islam meletakkan Al-Qur'an dan Al Sunnah sebagai sumber utama. Oleh itu asas-asas yang dimaksudkan di sini adalah seperti berikut:

Keteguhan Akidah.

Mengaplikasikan Hukum-Hukum Allah (Syariah) .

Pembentukan Aklak yang Mulia
Selain daripada tiga asas tamadun Islam yang menjadi perioriti utama dalam bab perbahasan Islam dan zaman kegemilangannya seperti yang dijelaskan, Antara lain yang boleh menjadikan ianya sebagai pelengkap bagi asas tamadun Islam adalah:Menanamkan Pendidikan keimanan.
Para ibubapa hendaklah mengasuh, mengasah, mengasih dan menanamkan kepada anak-anak mereka kefahaman tentang Islam, terutama dari segi akidah, ibadah dan akhlak sejak ia mula membesar. Kemudian membiasakan pula mereka mempraktikkan asas-asas pengajarannya. Akhirnya anak-anak itu beransur-ansur memperolehi kecemerlangan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
------------------------------
5 tamadun islam;dewan bahasa dan pustaka;hal.223
Panduan atau cara-cara melaksanakan kefahaman pendidikan keimanan kepada anak-anak adalah berdasarkan pesanan dan ajaran yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah s.a.w kepada ummah sejagat, antara lain:

-Memulakan pengenalan kalimah ke Esaan Allah dengan cara mengazankan anak yang baru lahir di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri.

-Menyuruh anak-anak melakukan ibadah solat ketika mereka masih kecil lagi iaitu dalam lingkungan usia tujuh tahun.

-Memperkenalkan hukum-hukum Islam tentang halal dan haram bila anak-anak telah mencapai pertumbuhan akal.

-Mendidik anak-anak supaya mencintai Rasulullah s.a.w dan keluarganya serta membiasakan diri membaca Al-Qur'an
Keharmonian Dalam Keluarga.Islam amat menitik berat tentang pendidikan dalam intstitusi keluarga. Institusi ini sebagai wadah pertama dan utama bagi seseorang menerima pendidikan sebelum dilanjutkan atau dikembangkan dalam institusi-institusi lain, seperti institusi peringkat sekolah, pengajian tinggi, masyarakt dan seumpamanya. Ibubapa adalah sebagai pemegang amanah terhadap pendidikan anak-anak dalam institusi keluarga. Mereka wajib membina dan membentuk cara hidup ahli keluarga berlandaskan ajaran Islam untuk mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat serta menghindari dari azab neraka.
Sehubungan dengan itu, jika ibubapa gagal melaksanakan tanggungjawab dalam pendidikan terhadap anak-anak, maka akan terserahlah generasi yang jauh terpesong daripada ajaran Al Qur'an yang sebenar. Nanti mereka tidak akan mengenal siapakah Pencipta Alam ini, mereka selalu tunduk kepada pangkat, melakukan pekerjaan bukan kerana Allah SWT, menjadi hamba kepada harta, dan menjadi tuan kepada

hawa nafsu, malah yang lebih mengerikan lagi iaitu, sanggup menukar agama Islam.Untuk menghindari dari perkara tersebut, maka institusi keluarga haruslah dibina di atas landasan yang kukuh dan kaedah-kaedah yang telah di ajarkan oleh Islam melalui Al-Qur'an, Al Hadis, dan nasihat oleh para Alim Ulamak, dengan kata lain, kedua ibu bapa perlu mewujudkan kerjasama dalam mendidik anak-anak, terutama pendidikan keimanan iaitu mengaplikasikan kaedah-kaedah mendidik dengan cara menunjukkan keteladanan dalam segala aspek kerana meraka adalah model yang sangat hampir kepada anak-anak untuk ditirunya.Melaksanakan Tugas Sebagai Khalifah.Revolusi secara besar-besaran yang dilakukan Rasulullah s.a.w telah terlaksana dengan jayanya dan terbukti bahawa negara telah menjadi aman damai serta ummah dapat mengecap kenikmatan kecemerlangan hidup, di samping
kesyukuran terhadap Allah SWT. Keistimewaan ciptaan manusia berbanding dengan makhluk yang lain telah dijelaskan dalam Al Qur'an, terutama menduduki kerusi Khalifah (Pemimpin) . Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al An'aam, ayat 165 sebagai berikut:Pengertiannya:"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa darjat, untuk menguji kamu tentang apa yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan amat cepat siksaanNya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."Maksud khalifah ialah menjadi pemimpin di lokasi tertentu sahaja iaitu "di dunia yang fana ini", bukan di alam sejagat, apatah lagi di akhirat. Jadi perkataan "Khalifah" boleh diertikan kepada "Wakil" untuk menerima mandat dari pentadbir yang tertinggi iaitu "Allah SWT"Kewajipan yang pertama dan utama sebagai "wakil" harus menyedari bahawa hendaklah memastikan tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam iaitu berakauntabiliti dan beramanah. Sebagai Khalifatullah (wakil Allah) yang bertanggungjawab untuk memimpin dunia sejagat, tanpa mengenal perbezaan ras dan etnik, tidak memperjuangkan suku dan bangsa tertentu, perbezaan warna kulit dan seumpamanya. Di samping itu mereka tidak boleh berfikiran sempit dan individualistik dalam mengambil tindakan sesuatu perkara kerana semua yang dijadikan Allah SWT perlu diketahui oleh tiap-tiap individu dan saling kenal mengenal di antara mereka.Dalam menjalankan sesuatu tugas, maka khalifah hendaklah menangani sesuatu masalah yang bersangkutan dengan rakyat secara berhati-hati dan ditanamkan semangat kasih sayang. Jika perlu diambil tindakan, maka lakukanlah secara adil sebagaimana model yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w yang bermaksud:
"Jika negaraku diserang musuh, maka akulah orang yang berada di barisan hadapan. Jika rakyatku mengalami kelaparan, maka akulah orang yang pertama merasainya. Jika anakku Fatimah mencuri, maka nescaya akulah orang yang akan memotong tangannya".
Dan seumpamanya. Jadi dengan secara langsung atau tidak langsung. Islam mengajar kepada ummahnya bahawa orang yang membawa undang-undang dan rakyat yang menerimanya adalah sama-sama patuh kepada undang-undang tersebut ada maruah dan berjalan dengan adil serta rakyat keseluruhannya dapat mengecap ketamadunan sejagat dan seluruh aspek kehidupan.Setiap individu dewasa ini sebagai mewarisi pemimpin yang terdahulu. Mereka juga tidak boleh mengabaikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang dikatakan "Amanah". Maksudnya ialah kepercayaan, teguh memegang janji, bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Dengan kata lain bahawa amanah itu "mendatangkan rezeki-dan pecah amanah (khianat) ialah mendatangkan kefakiran". Pada dasarnya amanah terbahagi kepada tiga ketegori, iaitu:
1.

Amanah terhadap Allah dan Rasul.


Maksud di sini ialah bertanggungjawab dengan sepenuh hati dalam mentaati semua suruhan dan menjauhi segala laranganNya, di mana-mana dan bila-bila masa, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Anfal, ayat 27 sebagai berikut:


Pengertiannya:"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."
2.

Amanah terhadap diri sendiri.


Maksud amanah dalam kategori ini ialah setiap individu muslim pasti memelihara seluruh pancaindera mereka, agar ianya boleh berfungsi untuk memberi kemanfaatan dan kecemerlangan pada dirinya sendiri sebagai hamba Allah yang tulin, sebagai contoh:


Pancaindera mata : memastikan melihat perkara-perkara yang benar dan baik.


Pancaindera mulut: Memastikan mengeluarkan kata-kata yang elok didengar.
Pancaindera telinga: Memastikan mendengar perkara-perkara yang diizinkan agama.
Pancaindera tangan: Memastikan membuat perkara-perkara disukai Allah.
Pancaindera kaki: Memastikan berjalan ketempat yang diredhaiNya.
Apa sahaja yang dilakukan oleh manusia semasa hidup di dunia ini melalui pancaindera, maka semua pancaindera tersebut akan memberi saksi kepada Allah SWT di akhirat kelak, sebagaimana firmanNya dalam surah Fushshilat, ayat 22 sebagai berikut:Pengertiannya:"Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan."3.

Amanah terhadap manusia.

Amanah seperti ini termasuk dalam kategori sosial, Ianya boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:

Amanah yang bersifat peribadi. Setiap individu mempunyai amanah dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pekerjaan seperti: dia sebagai seorang suami dan dalam masa yang sama berperanan sebagai seorang pegawai, pensyarah, kerani, dan seumpamanya. bagi mereka ini, harus berhati-hati jangan mengabaikan di antara satu sama lain.


Amanah yang bersifat kepentingan umum. Sebagai contoh: seorang Hakim di Mahkamah hendaklah menjatuhkan hukuman dengan seadil-adilnya, tidak mempengaruhi fahaman mana-mana politik, pilih kasih, tidak pandang bulu dan seumpamanya.


TAMADUN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
ZAMAN KEGELAPAN MASYARAKAT ARABSemananjung Tanah Arab penuh dengan huru-hara sebelum kedatangan Islam. Mayarakat Arab hidup dalam keadaan mundur dan penuh kejahilan.
Bagi masyarakat Arab, zaman tersebut dianggap zaman kegelapan. Zaman tersebut dikenali sebagai Zaman Jahiliyah. Semenjak runtuhnya Empangan Maarib pada tahun 300 Masihi, zaman sehingga turunnya al-Quran pada tahun 610 Masihi. Nilai moral dan agama masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah berada pada tahap yang paling rendah. Keadaan ini berlaku kerana tiadanya nabi dan kitab suci sebagai petunjuk dan panduan hidup. Mereka mempunyai kepercayaan animisme seperti pemujaan bulan, matahari, bintang, api dan unsur alam yang lain. Berjudi, bahiliyah bermula eriba, minum arak dan berzina merupakan cara hidup orang Arab.Kaum wanita dipandang rendah oleh mereka. Demi menjaga maruah dan kepentingan hidup, mereka sanggup membunuh anak perempuan sendiri. Kerajaan Arab tidak mempunyai sistem pemerintahan pada masa tersebut. Individu adalah struktur paling asas masyarakat Jahiliyah. Diikuti dengan unit keluarga yang tinggal di dalam satu khemah.
Satu kumpulan pula dibentuk dengan beberapa buah khemah. Satu kaum dibentuk dengan beberapa buah kumpulan dan satu perkhemahan dibentuk dengan beberapa buah kumpulan.
Fahaman asabiah dan sistem berkabilah iaitu setiap ahli kabilah perlu mempertahankan ahli-ahlinya daripada diganggu oleh ahli-ahli kabilah yang lain.
Majlis Kabilah dipunyai oleh setiap kabilah yang dianggotai oleh ketua-ketua kaum yang bergelar syeikh. Peperangan sesama sendiri untuk mempertahankan kepentingan kumpulan masing-masing berlaku disebabkan oleh keadaan tersebut. Dari segi ekonomi pula, masyarakat Arab mengmalkan sistem tukar barang. Kegiatan ekonomi ini tidak dijalankan dengan adil. Golongan yang lemah dan miskin ditindas oleh kaum yang kuat dan kaya. Akibat persaingan perdagangan antara pemimpin-pemimpin Quraisy yang tinggal Mekah, persengkataan ini berlaku. Sumber pendapatan masyarakat Arab pada zaman Jahiliah ialah rampasan dan rompakan yang dianggap mulia. Riba dan mengambil untung lebih juga diamalkan oleh mereka. Dari segi sosial pula, kebanyakan masyarakat Arab Jahiliyah adalah buta huruf. Mereka tidak mewarisi ilmu nenek moyang mereka menyebabkan mereka tidak boleh membaiki Empangan Maarib yang telah runtuh. Pertahanan kabilah daripada kabilah-kabilah lain juga dipentingkan oleh mereka. Sistem perhambaan abdi juga diamalkan oleh mereka. Pada zaman Jahiliyah, nilai akhlak masyarakat adalah amat buruk.

NABI MUHAMMAD PENYINAR TAMADUN
Pengasas agama Islam dan satu tamadun baru sebagai penyinar hidup manusia di Tanah Arab ialah Nabi Muhammad S.A.W. Pada 12 Rabiulawal Tahun Gajah iaitu 20 April 570 Masihi, Nabi Muhammad dilahirkan. Muhammad bin Abdullah ialah nama penuh baginda. Baginda berasal daripada salah satu suku kaum dalam kabilah Quraisy iaitu keturunan Bani Hayim. Abdullah bin Abu mutalib merupakan bapa baginda yang telah meningal dunia ketika baginda masih dalam kandungan. Beberapa orang tokoh daripada keluarga baginda yang telah mendidik baginda ialah:
-ibunya-Aminah bt. Wahab
-atuknya-Abdul Mutalib
-bapa saudaranya-Abu Talib
Baginda telah digelar al-Amin kerana baginda mempunyai sifat terpuji seperti amanah dan berbudi pekerti. Baginda telah berkahwin dengan seorang peniaga, Siti Khadijah bt. Khuwailid ketika berumur 25 tahun. Baginda adalah seorang suami yang bertanggungjawab dan penyayang. Kebolehan dan kecekapan sebagai seorang peniaga telah ditunjukan oleh baginda ketika berniaga di negeri Syam. Baginda telah dapat menyelesaikan mesalah perbalahan antara ketua-ketua kaum Quraisy atas peristiwa perletakan Hajar Aswad ketika berumur 35 tahun.
Baginda terkenal sebagai seorang hakim yang adil dan pentadbir yang pintar selepas peristiwa tersebut. Pada bulan Jun 326 Masihi atau 12 Rabiulawal tahun 11 hijrah baginda telah wafat. Nabi Muhammad sering pergi ke Gua Hira' selepas perkahwinan baginda untuk bertapa (mengasingkan diri ditempat yang sunyi) dan beribadat serta berfikir tentang soal ketuhanan. Semasa baginda berumur 40 tahun, baginda telah menerima wahyu yang pertama daripada Allah pada hari Isnin 17 Ramadan (6 ogos 610 Masihi) . Baginda telah dipilih segai seorang Rasul Allah dan Nabi dengan penurunan wahyu pertama itu. Baginda diutuskan bertujuan untuk:
-untuk memberitahu masyarakat Arab bahawa Tuhan itu satu dan tiada Tuhan lain yang berhak disembah melainkan Allah.
-Untuk membasmi kejahilan masyarakat Arab.
Dengan turunnya wahyu pertama:
-bermulalah agama baru yang diberi nama Islam yang bermaksud menurut perintah Allah.
-Tamat Zaman Jahiliyah.
-Bermula era baru yang dikenali sebagai Zaman al-Quran.
Surah al-'Alaq merupakan wahyu pertama diterima oleh baginda yang meyatakan bahawa penetahuan membaca dan menulis adalah asas dalam pendidikan Islam.
Manusia memperoleh ilmu pengetahuan menerusi membaca dan menulis. Manusia dapat maju dan membina tamadun yang lebih tinggi dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Beberapa bulan kemudian, baginda menerima wahyu kedua di Bukit Nur berhampiran dengan Makkah. Nabi Muhammad dilantik memjadi Rasul dan diperintahkan menyebarkan agama Islam di Makkah. Mereka yang menerima Islam pada peringkat awal ialah daripada kaum keluarga baginda iaitu:
-Siti Khadijah r.a
-Ali bin Abi Talib k.w
-Abu Bakar al-Siddiq r.a
-Uthman bin Affan r.a
Agama islam telah disebarkan di Makkah selama 13 tahum oleh baginda.
Kaum musyrikin Quraisy menentang usaha penyebaran agama Islam dan ramai pengikut baginda diseksa. Baginda mengarahkan penikut baginda berhijrah ke Habsyah pada 615 Masihi. Baginda kemudian berhjrah ke Thaif lima tahun kemudian. Penduduk setempat telah bekerjasama dengan kaum musyrikin Makkah untuk menentang baginda. Mayarakat Quraisy tidak mahu menghapuskan kepercayaan dan amalan yang diamalkan ole nenek moyang mereka sejak turun temurun. Baginda mengambil keputusan untuk berhijrah ke Yathrib bersama-sama Abu Bakar al-Siddiq serta sahabat-sahabat yang lain. Penghijrahan itu berlaku pada 1 Rabiulawal (12 september 622 Masihi) . Perubahan besar telah berlaku bagi Tanah Arab dengan peristiwa tersebut, iaitu:
-hijrah menandakan permulaan tahun hijrah dalam kelendar Islam.
-Nama kota Yathrib ditukar menjadi Madinah atau bandar Nabi.
Satu perjanjian telah dibuat oleh bagida diantara kaum Aus dan Khazraj di Madinah.
Perjanjian itu berlaku dalam dua peringkat di Aqabah.
Sebanyak 12 orang kaum Aus dan Khazraj dilantik untuk menyebarkan agama Islam di Madinah menurut kedua-dua perjanjian itu. Dengan itu Madinah dijadikan tapak penyebaran agama Islam yang baru.

PERUBAHAN SELEPAS HIJRAH
Perkembangan Agama Islam
Kegiatan dakwah telah disekat sebelum hijrah. Amalan ibadat tidak dapat dilakukan secara terang. Orang Islam dapat melakukan ibadat secara terang selepas hijrah tanpa sebarang halangan. Nabi Muhammad telah membina sebuah masjid iaitu masjid al-Nabawi bagi menegak dan menyebarkan agama Islam. Masjid bukan sahaja menjadi tempat beribadat tetapi juga sebagai pusat aktiviti orang islam. Menyatupadukan dan menjalin persaudaraan antara orang Islam juga menjadi peranan masjid.
Pembentukan Negara Islam
Orang Arab hidup berpecah belah sebelum hijrah disebabkan amalam konsep asabiyah dan sistem berkabilah. Seluruh mayarakat Arab disatukan di bawah satu akidah yang berasaskan keimanan terhadap Allah s.w.t selepas hijrah. Orang Muhajirin dan Ansar telah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Puak Aus dan Khazraj juga disatukan menjadi Ansar. Dengan itu, sebuah negara Islam telah dibentuk oleh Rasulullah di Madinah. Di Madinah, pemerintahan Islam adalah berasaskan lunas-lunas kemanusiaan dan keadilan yang dilanjurkan oleh al-Quran. Undang-undang syariah Islam dilaksanakan sepenuhnya:
-semua rakyat mendapat hak perlindungan yang sama
-kaum wanita mendapat status yang sewajarnya
-tiada lagi penindasan kaum kaya dan miskin atau antara yang kuat dan yang lemah

Piagam Madinah atau Sahifah telah dibentuk oleh Rasulullah.
Tujuannya adalah untuk melahirkan sebuah masyarakat dan pemerintahan yang adil, stabil dan maju. Undang-undang kerajaan Islam Madinah adalah berasaskan wahyu dan dijadikan dasar Piagam Madinah. Piagam ini merujuk kepada kanun dan perjanjian bertulis tentang hak dan tangggungjawab pemerintah dengan orang yang diperintah. Masyarakat berbilang kaum dan agama di Madinah dianggap sebagai satu ummah di bawah piagam tersebut. Mereka mesti menegakkan keadilan, membanteras kezaliman dan bekerjasama mengukuhkan ekonomi negara. Pemimpin ummah dan negara Madinah ialah Nabi Muhammad s.a.w.
Mempertahankan Maruah dan Hak
Agama Islam adalah agama damai. Islam mmbawa erti perdamaian. Umat Islam dilarang melakukan permusuhan dan paksaan seperti yang dinyatakan dalam al-Quran. Penyebaran agama Islam dilakukan secara aman. Rasulullah tidak memaksa sesiapa memeluk agama Islam. Bilal bin Rabah, Salman al-Farisi dan Umar al-Khattab merupakan tokoh yang memeluk Islam dengan rela hati. Ekspidisi tentera telah disertai oleh Rasulullah untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam.
Antara peperangan penting ialah:
-Perang Badar tahun 623 Masihi
-Perang Uhud tahun 624 Masihi
-Perang Khandak tahun 625 Masihi
-Perang Tabuk tahun 630 Masihi
Perang Badar
-Rasulullah berperang dengan kaum Quraisy Mekah yang menentang dan mengancam penyebaran agama Islam
-Pihak Islam telah menewaskan kaum Quraisy
-Kepercayaan terhadap agama Islam bertambah kuat dan umat Islam bersatu-padu
-Pengaruh kaum Quraisy semakin merosot
Perang Uhud
-Peperangan dilancarkan oleh kaum Quraisy terhadap umat Islam untuk menebus kesalahan mereka
-Kaum Quraisy telah menang
-Mereka berperang untuk menghapuskan agama Islam
Perang khandak
-Berlaku disekitar kota Madinah
-Kaum Quraisy bergabung dengan puak-puak lain untuk menumpaskan agama Islam
-Pihak Islam telah dapat menumpaskan kaum Quraisy
-Pengaruh kaum Quraisy semakin merosot
Perang Tabuk
-Ia merupakan perang teakhir yang disertai oleh Rasulullah
-Ia berlaku diluar kota Madinah
-Pihak Islam dapat menumpaskan orang bukan Islam

Baginda telah pergi menunaikan fardu haji bersama 100, 000 orang pengikutnya. Pada masa yang sama, baginda telah menyampaikan amanat yang terakhri. Dalam amanat tersebut, baginda telah menyeru umat Islam supaya berpegang teguh kepada dua perkara, iaitu al-Quran dan Sunnahnya. Hikmah perjuangan Rasulullah ialah supaya umat Islam berikhtiar untuyk mencapai kejayaan. Apabila Perjanjian Hubaibiah dimeterai pada tahun 625 Masihi, umat Islam mencapai satu kejayaan yang besar.
Dengan ini, negara Islam telah diikftiraf. Kemudian dengan pembukaan kota Makkah pada tahun 630 Masihi. Rasulullah dengan 10, 000 orang pengikutnya telah memasuki kota Makkah dan meruntuhkan 360 buah berhala. Akidah orang Islam dan mewujudkan sebuah masyarakat berilmu, insaf dan bertawakkal telah berjaya di bentuk. Tugas baginda telah disambung oleh 4 orang khalifah yang berkaliber:
-Abu Bakar al-Siddiq r.a
-Umar bin al-Khatab r.a
-Uthman bin Affan r.a
-Ali bin Abi Talib k.w
Zaman pemerintahan khalifah adalah penting dalam sejarah Islam dan dinamakan Zaman Khalifah al-Rasyidin.Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

P: 04-9882701
H: 013-4006206
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com