Perpindahan Ilmu Islam Ke Barat

Perpindahan Ilmu Islam Ke Barat

PENGENALAN

Keagongan sains dan teknologi terkini tidak dapat dipisahkan dari semangat penyelidikan baru yang dicetuskan oleh islam. Selama 8 abad(92-897H – 711-1492M) orang-orang islam menjadi perintis dan pelopor tamadun yang tersendiri di Andalus. Mereka didorong oleh semangat cintakan ilmu maka sarjanj-sarjana Muslim mendaki setiap ketinggian intilektual dan mengatasi setiap halangan fizikal sehingga orang-orang islam berjaya memberi sinar dan kemajuan kepada masyarakat Eropah. Tradisi mengkaji dengan bebas disamping menghargai fikiran manusia merupakan kejayaan paling manis dalam kehidupan intelektual orang-orang islam. Lantaran itu, bumi Andalus ketika itu dipenuhi dengan institusi-institusi pengetahuan yang memperdebatkan idea-idea tanpa halangan dan mencari ilmu pengetahuan sebagai satu ibadah. Orang-orang islam menjadi pemimpin dan guru dalam semua daya kreativiti dan aktiviti yang dilakukan sehingga Andalus menjadi symbol kekuatan dan keagongan Islam dan dianggap sebagai “The torch of Europe”

Bumi Andalus merupakan puasat yang terkenal
Telah membawa sinar dan perubahan kepada dunia
Menjadi tumpuan untuk mendapatkan ilmu pengetahua
DEFINISI ILMU

Menurut Gong Fu Xi(Comnfucius) ilmu ialah “Apabila kamu mengetahui sesuatu,menunjukkan yang kamu tidak tahu”. Ungkapan ini membawa maksud bahawa ilmu itu merupakan suatu kebenarkan dan keyakinan.
Plato pula mentakrifkn ilmu sebagai “As a kind of conversion of the soul from darkness to light”. Definisi ini dapat diterjemahkan ilmu sebagai suatu pemindahan roh atau jiwa daripada kegelapan kepada kecerahan. Dalam bentuk yang lebih terperinci pemahaman Plato mengenai ilmu telah diterjemahkan sebagai “pemilikan sifat sebenar sesuatu. Sifat sebenar ini tidak terdapat melalui pancaindera tetapi melalui idea atau bentuknya yang kekal, semesta dan tidak berubah-ubah”. Menurut Plato, setiap manusia ada roh dan jasad. Roh itu bersifat abadi dan kekal, dan dapat memelihara dirinya daripada segala perubahan yang buruk dan yang baik yang datang daripada jasad yang membalutinya. Roh itu banyak tingkatan bentuknya. Dari tngkatan inilah ia memanjat kepada suatu bentuk yang sempurna setelah ia menjauhkan dirinya daripada unsure-unsur bendaan. Pada waktu itulah ia dapat memahami segala-galanya yang dianggap sebagai kemuncak ilmu.
Imam Ghazali(ra) mentakrifkan ilmu sebagai ‘Suatu kepastian secara demonstratif; cahaya(nur) merupakan anak kunci kepada ilmu, dan untuk sampai kepada ilmu yang pasti mestilah melalui pengalaman langsung(dhauq).
Firman Allah(swt) yang bermaksud;
“Sesiapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah nescaya dia tanpa cahaya sedikit pun”.

Firman Allah(swt) yang bermaksud:
“Dan untuk dijadikan penyeru agama Allah dengan izin-Nya dan untuk dijadi cahaya yang menerangi”.


Ilmu ialah suatu kepastian secara demonstratif; cahaya(nur) merupakan anak kunci kepada ilmu.

PERTEMBUNGAN ANTARA TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN DUNIA

Pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia sudah berlaku sejak zaman awal Islam lagi. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad(saw) sudah wujud beberapa tamadun seperti tamadun Babylon di Mesopotamia, Iraq; tamadun Yunani, tamadun Parsi, tamdun Rom, tamadun India dan tamadun China.
Pada zaman peluasan pengaruh Islam di Iraq, Syria, dan Mesir di sepanjang pemerintahan kerajaan Khulafa’ al-Rasyidin, masyarakat Islam telah menemui pelbagai tamadun di kawasan yang di duduki. Di Iraq, mereka bertembung dengan tamadun Babylon dan Parsi, di Syria dan Mesir mereka bertembung dengan tamadun Yunani dan Rumawi. Setelah pengaruh Islam meluas sehingga ke India dan China pada zaman Bani Umayyah dan ‘Abbasiyah’, mereka bertembung pula dengan tamadun India dan China. Tetapi pertembungan yang paling meluas berlaku ialah antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah sewaktuorang Islam memerintah Andalusia dan Sicily.
Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun dunia, khususnya tamadun Eropah adalah melalui beberapa saluran seperti perniagaan, peperangan, diplomatic, kebudayaan dan pusat pengajian. Orang Islam keturunan Arab memang terkenal dalam perniagaan. Nabi Muhammad(saw) adalah contoh utama dalam bidang perniagaan. Baginda pernah berniaga hingga ke negeri Syam(Syria), Baginda sempat melihat tamadun orang Kristian di sana. Begitu juga tokoh-tokoh Islam yang lain sewaktu pembukaan negeri Iraq, Syam dan Mesir dalam siri peperangan dan penaklukkan di kawasan tersebut telah menyaksikan pelbagai kebudayaan dan tamadun dari pelbagai bangsa yang tinggal di kawasan tersebut. Dalam pada itu berlakulah interaksi dan analisis antara masyarakat Islam dan bukan Islam. Dengan kata lain, tamadun dunia telah terdedah di hadapan mata orang-orang Islam dan begitu juga sebaliknya. Kedua-dua tamadun itu saling ambil-mengambil dan pengaruh-mempengaruhi antara satu sama lain.
Hubungan tamadun Islam dengan tamadun Eropah menjadi semakin dekat apabila munculnya pemerintahan Islam di kawasan Afrioka Utara. Sepadan antara Afrika Utara dengan Eropah hanyalah Laut Mediterranean. Melalui Laut Mediterranean orang Islam merentas ke Sepanyol dan Sicily dan seterusnya ke Portugal dan selatan Perancis.
Negara-negara tersebut dianggap sebagai jambatan yang menghubungkan pertembungan kebudayaan dan intelektual. Kaum pedagang, para intelek dan tokoh-tokoh agama dari kedua-dua pihak sering berulang-alik antara negeri-negeri tersebut. Di situ jugalah terdirinya institusi pendidikan dan perpustakaan yang dilengkapi buku ilmiah hasil karangan tokoh-tokoh Islam. Para pelajar dari seluruh dunia telah tertumpu ke situ untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Selain usaha pelajar, penduduk tempatan yang beragama Islam yamg dinamakan Mudejars yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Kristian di Eropah turut memindahkan ilmu pengetahuan Islam pada masyarakat Barat.
Perkembangan tamadun Islam di bahagian Barat sejajar dengan perkembangan tamadun Islam di sebelah Timur yang berpusat di Baghdad kerana tokoh-tokoh Islam di kedua-dua pihak sering berulang-alik. Di Baghdad telah didirikan sebuah pusat ilmu pengetahuan yang dipanggil Bait al-Hikmah pada zaman Khalifah al Ma’mun. Antara kegiatan yang dijalankan oleh institusi ini ialahmenterjemah karya ilmiah daripada bahasa Yunani ini kemudiannya diperkembangkan oleh orang Islam dan seterusnya dipindahkan ke Eropah. Proses pemindahan tamadun Islam ke Eropah pada awalnya berlaku secara aman, tetapi setelah itu bertukar secara kekerasan melalui Perang Salib.
Sebelum berlakunya Perang Salib, masyarakat Eropah boleh dikatakan berada dalam kejahilan seperti yang digambarkan dalam pentahapan sejarah Eropah yang dikenali sebagai zaman Gelap,iaitu antara abad ke-4M hingga abad ke-7M lagi telah mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan sampai ke kemuncaknya pada abad ke-10M, 11M,dan 12M. Dalam peristiwa Perang Salib yang berlaku selama 200 tahun(antara abad ke-12M hingga 14M), masyarakat Eropah telah mengambil kesempatan mencuri dan merampas banyak tamadun Islam dan dibawa ke negara mereka. Contohnya, Hospital Les Quinze-Vingt yang di Paris oleh Louis lX mengambil contoh dan kelengkapan dari Hospital Mur al-din di Damsyik

Berlaku sejak zaman awal Islam lagi
Hubungan tamadun Islam dengan tamadun lain semakin dekat apabila muncul pemerintahan di Afrika Utara
FAKTOR-FAKTOR PERPINDAHAN ILMU ISLAM KE BARAT

a) PERANAN ORANG-ORANG MOZARAB

Mozarab adalah panggilan kepada orng Kristian. Ia diambil dari bahasa arab “musts’ ribun”(orang-orang yang diarabkan)iaitu orang-orang Kristian yang tertarik dan mengamalkan beberapa asprk kebudayaan arab dan tamadun Islam. Mereka turut mempelajari bahasa arab disamping bahasa latin dan Rumawi. Orang-orang mozarab memainkan peranan yang amat penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan Islam ke Eropah. Dengan mempelajari bahasa arab mereka berpeluang membaca karya-karya dan hasil-hasil penulisan orang-orang Islam. Mereka juga membelanjakan wang yang banyak untuk mendirikan perpustakaan bagi menempatkan koleksi-koleksi yang berbahasa arab. Perkembangan ini telah menimbulkan kebimbangan dan bantahan dari Bishop Alwaro. Ini menyebabkan mereka terpaksa menterjemahkan bible ke dalam bahasa arab supaya boleh dibaca oleh orang-orang Kristian yang nyata lebih suka dan fasih menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pertuturan melebihi bahasa mereka sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh John of Seville pada tahun 1049M. Versi Arab ini kemudiannya dibahagikan kepada Bishop-bishop dan paderi-paderi di semua wilayah Andalus ketika itu. Ini menunjukkan telah wujud hubungan yang erat di antara masyarakat Arab Islam dan Kristian terutama pendudk tempatan. Secara tidak langsung mereka semua turut menyebarkan ilmu-ilmu Islam terutama bidanh falsafah, puisi,dan kesusasteraan.Orang-orang mozarad menyebarkan ilmu pengetahuan Islam ke Eropah
Mendirikan perpustakaan untuk menyimpan koleksi-koleksi karya dan penulisan orang-orang Islam
b) HUBUNGAN DIPLOMATIK

Sejarah telah mencatatkan bahawa telah wujud hubungan diplomatik di antara negara-negara Eropah dengan Andalus lantaran sikap mereka yang berhasrat memajukan Eropah setanding Andalus, antaranya England, Perancis, Jerman, dan Holand. Mereka menghantar delegasi yang terdiri dari pelajar-pelajar ke Andalus untuk menuntut ilmu seperti sains, kesenian pertukangan dan lain-lain. Mereka juga menghantar pembesar-pembesar dan putera-putera mereka untuk melanjutkan pelajaran di Andalus serta medalami dan mempelajari setiap aspek kemajuan yang dimiliki oleh orang-orang Islam.
Menurut Petter antara rombongan yang tiba ke Andalus ialah Elizaberth sepupu kepada Louis ke lV dari Perancis dan Putera Dubant dari England sementara German pula menghantar perutusan yang diketuai oleh menterinya bernama William. Ketika ini Universiti Cordava yang diasaskan oleh Abd. Rahman merupakan universiti terbaik ketika itu. Ia bukan sahaja menampung pelajar-pelajar muslim tetapi juga pelajar-pelajar Kristian dan Yaahudi dari seluruh perusuk dunis samada Eropah, Afrika dan Asia.
Pada masa pemerintahan Hisham1, Putera Philip telah menghantar pelajar-pelajarnya untuk mempelajari teknik-teknik dan metodologi pembelajaran setiap disiplin ilmu. Secara tidak langsung ilmu-ilmu Islam telah tersebar dengan begitu cepat dan pesat. Ia buakn sahaja menerangi dunia Islam tetapi turut membawa nafas baru kepada Eropah yang masih dalam kegelapan.


Wujud hubungan diplomatik antara negara Eropah dengan Andalus kerana ingin memajukan Eropah
Hantar pelajar dan utusan ke Andalus untuk belajar ilmu pengetahuan

c) AKTIVITI PERTERJEMAHAN

Seiring dengan kemasukan pelajar-pelajar dari seluruh perusuk dunia, aktiviti perterjemahan semakin giat dilakukan. Malah aktiviti ini merupakan salah satu faktor penting yang banyak membantu dalam penyebaran kebudayaan dan ilmu pengetahuan orang-orang Islam ke Eropah. Antara pusat gerakan perterjemahan ialah Teledo yang berjaya melahirkan cendiakawan-cendiakawan yang terkenal seperti Michael Scott, Danial Morley dan Ibrahim Daud al Israili. Buku-buku yang sering diterjemahkan meluputi bidang-bidang ilmu hisap,falaq, mantiq,perubatan, kimia dan botani. Perterjemahan berlaku samada dari bahasa Arab ke bahasa latin atau bahasa latin,Dreek, Yunani, ke Bahasa Arab. Ini jelas diperlihatkan betapa besarnya pengaruh Andalus ke atas dunia Eropah.
Banyak sekolah-sekolah dan universiti diwujudkan di s ekitar Andalus seperti di Corvada,Granada, Toledo dan Sevielle. Pelajaran yang diperkenalan merangkumi bidang undang-undag,perubatan,kimia, falsafah dan astronomi.
Di dalam bidang kemasyarakatan Ibn Khaldun merupakan pemikir sosiologi yang ulung yang menulis banyak disiplin ilmu seperti ilmu hisap,ilmu analisis, kejuruteraan dan hisap perbandingan. Kerja-kerjanya turut menjadi bahan pengajian utama di Barat sehingga abad ke-16. Manakala di bidang pelayaran, buku-buku yang dihasilkan oleh orang-orang Islam telah memberi erti dan amat berharga kepada dunia Barat kerana ilmu ini di dapati banyak mempengaruhi zaman ‘Renaissance’ di Barat seterusnya mendorong kepada berlakunya penerokaan pelayar Eropah ke Timur pada abad ke 16 dan 17M.
Jelaslah Eropah pada masa itu mengkagumi kemajuan Andalus sehingga dikatakan apa saja yang diperlukan oleh Eropah akan diambil dari Andalus. Contohnya Raja Toja dari Navarre telah menbawa puteranya Sioncho ke Andalus semata-mata untuk menguruskan badan

Salah satu faktor dalam penyebaran ilmu pengetahuan ke Eropah
Wujud sekolah dan universiti di sekitar Andalus

d) PEMBUKAAN PULAU SICILY

Setelah berada dibawah kekuasaan Islam selama 800 tahun,(902M-1091M) Sicily telah memainkan peranan langsung dalam pemindahan ilmu Islam ke Barat. Kedudukannya yang strategik di tengah-tengah perjalanan antara Eropah dengan Afrika mendorong ia menjadi pusat perkembanagan intelektual yang penting ketika itu. Antara factor yang mempercepatkan proses keilmuan ialah:
a) Guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah dan masjid-masjid dikecualikan daripada perkhidmatan tentera. Ini membolehkan mereka memberi tumpuan sepenuhnya dalan bidang-bidang pengajaran.
b) Peranan pemerintah yang turut mencintai ilmu dan berusaha memperkembangkannya. Malah mereka dikatakan aktif dalam bidang penulisan dan menjadi penaung kepada ahli-ahli persuratan Sicily.
c) Secara kebetulan pada zaman pemerintahan Islam di Sicily pada abad ke 10M dan 11M, Qairawan telah muncul sebagai pusat kegiatan intelektualdi Afrika Utara. Keadaan ini membolehkan penduduk Sicily menimba ilmu pengetahuan dari bandar tersebut juga mendapatkan guru-guru terlatih dan mahir untuk mengajar di Sicily.

Hasilnya ramai tokoh-tokoh ulama dan cendiakawan muncul di Sicily pada abad 10-11M. Antaranya Hamzah ai Basri seorang ahli Filologi dan sasterawan, Muhammad bin Khurasan, seorang yang mahir dalam bidang Qiraat. Tokoh-tokoh lain ialah Abd. Ai Haqq bin Muhammad dan Ibn Zaraf(ilmu Kalam), Asad bin al Furut(Fiqh), Abu al Abbas(Hadis), dan Ibn Rashiq(bahasa)
Walaupun akhirnya Sicily di tawn semula oleh orang-orang Norman yang beragama Kristian, mereka telah mengekalkan unsure-unsur keislaman yang terdapat dikalangan penduduknya. Tambahan pula Sicily mempunyai hubungan dagang dengan sebahaguan besar negara-negara Islam. Walaupun berada dibawah pemerintahan bukan Islam tetapi bidang keilmuan masih lagi menjadi agenda utama pembangunan masyarakat dan negara. Jesteru itu tidak hairanlah pemerintah-pemerintahnya seperti Raja Roper dan Frederick terus menberi galakan dalam industri supaya aktiviti perterjemahan diteruskan. Malah ramai pakar-pakar perubatan dan ahli astromoni muslim diminta berkhidmat di istana-istana Sicily. Raja Frederick ll juga dikatakan mempunyai hubungan yang sangat baik dengan para sarjana di negara-negara Islam sekitar. Atas arahan beliau Michael Scott dan Theodore dari Antioch telah menterjemahkan karangan-karangan dalam bahasa Arab tentang teologi kegunaannya. Bahasa Arab dijadikan bahasa rasmi negara.
Kesimpulannya walaupun beragama Kristian, pemerintah-pemerintah Sicily terus memberi laluan ke arah perkembangan pemikiran bahasa, sains, dan budaya Islam di Sicily serta mengekalkan system pentadbiran Islam sehingga ada di antara mereka seperti Raja Roger dituduh oleh rakyatnya sebagai penyokong dan penganut agama Islam. Ketika pemerintahannya pegawai-pegawai beragama Islam terus dibiarkan menjawat jawatan masing-masing. Maka sebab itulah Sicily didatangi oleh ramai peniaga-peniaga muslim sehingga jumlah mereka mencecah hampir 2 juta orang. Selepas zaman Roger dan Frederick ll perkembangan intelektual Islam mula mengalami zaman-zaman malap apabila pemerintah-pemerintahnya mula menunjukkan sikap anti kepada Islam dan melakukan pembaharuan yang ketara memusuhi Islam. Akhirnya kegiatan intelektual berpindah semula ke Andalus.
Kedudukannya strategic di tengah-tengah perjalanan antara Eropah dengan Afrika
Mengekalkan unsure-unsur keislaman walaupun di perintah oleh pemerintahan bukan Islam

e) PEMBUKAAN ANDALUS

Penaklukan kaum Muslim ke atas Andalus bermula pada 711Mdi bawah taga orang pemimpin iaitu Tharif bin Malik yang menjadi perintis diikuti oleh Musa bin Nusayr dan Tariq bin Ziyad. Mereka berjaya menawan keseluruhan bumi Andalus pada tahun 711M. Dari sini bermulalah era pemerintah Islam di Andalus. Kedatangan orang-orang Islam ke sana merupakan satu rahmat bagi penduduk Andalus khususnya dan benua Eropah umumnya.
Islam telah membawa perubahan kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat samada dari segi politik pentadbiran, ekonomi d, social dan yang paling menonjol ialah dalam aspek ilmu pengetahuan. Dengan kata lain Islam telah berjaya merubah wajah Andalus dari sebuah negeri yang mundur dan miskin kepada satu tahap ketamadunan yang tinggi dan dikagumi oleh dunia.
Orang Islam Andalus telah menyedarkan masyarakat Barat dari tidur seterusnya membawa mereka ke zaman kemajuan dan peradaban. Peradaban Islam di Andalus telah di bawa ke negeri-negeri di Eropah oleh penganut mereka yang belajar di institusi-institusi pengajian tinggi Islam di Cordova, Seville, Malaga dan Granada atau orang-orang Islam yang tinggal di bawah pemerintahan Kristian yang berada hampir di seluruh Andalus dan Portugal yang dipanggil Mudejars(Mudajjerin) atau ia di bawa oleh pihak penjajah Kristian yang pernah hidup bersama-sama orang Islam Andalus.
Sebagai saluran utama penyebaran ilmu Islam ke Eropah, Andalus di datangioleh pelajar-pelajar dari luar untuk menimba ilmu dalam bidang-bidang matematik,astronomi, astrologi, perubatan dan falsafah. Selain belajar, orang-orang Kristian turut memberi sumbangan kepada kegiatan intelektual ketika itu. Antaranya Alfonso Vll telah menubuhkan sebuah institusi penterjemah di Toledo pada 1130M. Institusi ini dikatakan menyemai “Bait al Hikmah” yang pernah dibina di Baghdad oleh [1]orang-orang Islam.


Sedarkan masyarakat Barat dari tidur dan membawamereka ke zaman kemajuan

KESIMPULAN

Perpindahan ilmu-ilmu Islam ke Barat telah membawa banyak perubahan dan kemajuan kepada masyarakat Eropah. Hal ini jelas terbukti pada peringkat awal zaman pemerintahan Abbasiyah, Baghdad disenangi dunia, tetapi akhirnya telah musnah akibat Perang Salib.
Akibat dari itu, satu demi satu negara Islam khususnya di Asia Barat dan dipersekitaran rantau ini dijajah oleh kuasa barat. Pada ketika itu hampir semua negara Islam tidak mampu berdikari, mereka terpaksa bergantung kepada kuasa barat. Zaman ini terkenal dengan zaman kegelapan umat Islam. Ianya berlaku selama lebih kurang 600 tahun. Pada ini pula, pemerintahan secular dan model barat secara besar-besaran mula diperkenalkan ke atas ummah di negara-negara Islam, yang membawa akibat kemusnahan terhadap tradisi, kebudayaan, dan sistem Islam secara beranusr-ansur, di samping penanaman pemikiran penjajah secara halus.
Walaubagaimana pun, Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT di muka bumi ini. Ianya tidak akan dilenyapkan begitu sahaja.